Hazte Banquero

# PRESSUPOST

(totes les partides inclouen IVA)

Fent-hi una aportació a aquest projecte fas possible la creació i el muntatge d’aquesta obra de teatre. Un cop produïda, podrem portar l’obra acabada a moltes altres ciutats.

Concepte Import (€)
IVA inclòs
Creació audiovisual, disseny gràfic, disseny de llums, disseny de dispositiu tècnic.
Adaptació a tota la informació de dades i documental a vídeo.
12.100
Sou 4 actors
Un mes i mig o dos: assajos, gravació de nombroses veus en off, posada en escena en l’espai teatral.
14.800
Seguretat social. 8.200
Pagament drets d’autor per comprar imatges d’informatius. 3.000
Producció, guió, arxiu i creació de la linkografia oberta, adreça, administració, advocats i imprevists. 6.000
Attrezzo i vestuari 1.500
Lloguer de teatre a Barcelona per a posada en espai i funcions + lloguer de material tècnic. 8.800
Disseny i impressió de programes de mà. 1.000
Subtotal (IVA inclòs) 55.400
1,9% Paypal + comissió 0,35 per operació 1.800
TOTAL 56.200

Objectiu: Mínim 56.200 € – Òptim 60.000 €

Aquest pressupost inclou només les despeses de producció, no les despeses d’exhibició de les funcions en gira, com ara les funcions a Madrid.